Български език и литература    

Учебният предмет "Български език и литература" е разделен на часове по:

  • писане
  • четене
  • формиране на комуникативно-речеви умения
  • извънкласно четене

4.1. Подготвителен етап на началното ограмотяване
Подготвителният етап на началното ограмотяване осигурява преход от детската градина или от домашната среда за деца, които не са посещавали детска градина, към училищни условия.
През този период се работи с учебното съдържание на предбуквената част на буквара.
Учебното съдържание е разработено в рамките на 16 часа: 8 часа за устна работа и 8 часа за писане. Устната работа (т.е. подготовката за четене) се осъществява в буквара, а писмената (т.е. подготовката за писане) в тетрадка № 1.
Учебното съдържание за един урок е разположено на разтвор. Това осигурява възможност за по–богато илюстриране, за по–успешна разработка на учебния материал, за по–разнообразни упражнения. По преценка на учителя, предвиденото учебно съдържание може да се вземе и в двата часа.
През този период първокласниците усвояват умения и получават знания, които са предпоставка за овладяване на четенето и писането запознават се практически с основните езикови и речеви единици (звук, сричка, дума, изречения, текст); усвояват умения за речево–комуникативна дейност. В първата тетрадка се развиват графичните умения, както и уменията за ориентиране в мрежата за писане (т.е. в тесен и широк ред), положението на тялото и тетрадката при писане и т.н.argo.bg