Домашен бит и техника    

  1.2. Особености и цели на обучението по предмета в 1. клас 

  Държавните образователни изисквания за учебно съдържание за културно–образователната област “Бит и технологии” определят спецификата на учебните предмети, включени в нея. Според тях чрез учебния предмет “Домашен бит и техника” в 1.–4. клас се акцентува на началното навлизане в многообразния свят на техниката и технологиите през призмата на опознаването на всекидневни дейности и средства, които присъстват в реалния живот на детето. Тези специфични цели на учебния предмет са отразени в учебната програма за 1. клас – чрез практически дейности да се: формира позитивно отношение към техниката и разбиране, че тя променя живота на човека; развиват умения за работа по инструкции и образец; развиват умения за предлагане на идеи и работа по собствен замисъл и избор; усвояват знания и умения за работа с определени материали и инструменти; формират умения за конструиране и моделиране; формират умения за изпробване и оценяване на изделия и модели; формират умения за наблюдаване и описание; развиват умения за работа в екип; формират умения за поемане на роли и отговорности в процеса на обучение; формира стремеж към успех и самоутвърждаване. 
  Учебното съдържание се усвоява основно чрез практически дейности под ръководството на учителя. 
  Обобщените теми и тяхното конкретизиране в учебника дават възможност на учениците да се запознаят с проблеми и дейности, свързани с домашния бит и техника, опознаят всекидневни дейности и средства от своя реален живот. 
  В процеса на практическата си работа първокласниците трябва да усвоят предвидените в учебната програма основни понятия като: дом, работно място, видове линии за означаване на рязане и прегъване, инструменти и материали (хартия, текстил и природни материали), хранителни и други стоки, неподвижно свързване, машина, батерия, колело и ос, комуникация и др. 
  На учениците трябва да се даде възможност да: проектират, планират, предлагат идеи, проучват, конструират и моделират по инструкция и образец, да свързват различни елементи и модули, да сглобяват и разглобяват части от изделия, да изработват от подръчни материали модели за гласова комуникация, събират и съхраняват билки и др. 
  Съществен момент при преподаването на учебния материал е разбирането, че посочените в учебната програма понятия са в начален етап на тяхното усвояване, съобразен с възможностите на учениците от тази възраст. 
  Известни са затрудненията по отношение на материално–техническото осигуряване на учебния процес, поради което в учебника е предвидено да се използват предимно отпадъчни материали от дома. Намираме, че комплектите, които се предлагат от различни фирми за закупуване от училищата (респективно родителите), не отговарят на изискванията за усвояване на предвидените в учебната програма дейности. Елементите в тях са готови и на учениците им остава само да ги сглобят. 
  Специфична особеност на обучението по “Домашен бит и техника” е присъствието на творчески елемент в практическата дейност на учениците. Настоящият учебник осигурява възможност за избор на модели, за реализиране на собствени идеи, за цялостна творческа активност на малките ученици. 
  Моделът на учебното съдържание подсигурява осъществяването на междупредметни връзки с другите учебни предмети, особено с български език и литература, с изобразително изкуство, с роден край, с математика и с физическо възпитание. 
   
 argo.bg