Роден край    

Държавните образователни изисквания за учебно съдържание се прилагат в съответствие с въвеждането на учебния план за средното училище. Те съдържат осем културно-образователни области. Културно-образователната област “Природни науки и екология” осигурява система от знания, умения и включените в тях отношения, свързани с природата. В съзнанието на учениците се формира представа за единството и многообразието в природата. Значителна част от тази област е свързана с екологията на околната среда, опазването на здравето и толерантност към всичко живо. Така се осигурява пълноценно развитие на учениците и изграждане на тяхната обща култура. Културно-образователната област “Обществени науки и гражданско образование” интегрира учебни предмети, които имат водеща роля в развитието на социалната култура на учениците и в реализирането на гражданската мисия на образованието. 

Учебните предмети роден край за 1. клас, околен свят за 2. клас, човекът и природата и човекът и обществото за 3. и 4. клас, чрез които се изграждат нови представи за обектите и явленията в живата и неживата природа, са интегриращи по своя характер. Чрез тях се изграждат още и начални познания за човешките отношения, за устройството на обществото и за организацията на съвременната българска държавност. Усвоените знания и умения и включените в тях отношения са база за по-нататъшно изучаване на учебните предмети по двете културно-образователни области. 

Учебната програма по роден край за 1. клас включва цели, очаквани резултати от обучението и учебно съдържание. Предложените теми “Обществена среда”, “Природата в родния край”, “Човекът и неговото здраве”, “Празници в родния край” създават условия за реализирането на интересни и достъпни за първокласниците дейности. Фиксирани са и основни понятия по темите. Подсказани са възможности за изграждане на връзки и зависимости с другите учебни предмети. 

Учебникът по роден край за 1. клас е разработен така, че да се реализират целите на учебната програма. Учебното съдържание е разработено съобразно изискванията на глобалното образование и рефлексивното преподаване. 

Чрез реализирането на темите се стига до обобщения, характерни за глобалното образование. Темите започват с училището, преминават през семейството, детството, родния край, родината и стигат до света. Подсказани са интерактивни и интегративни техники за: развитие на познавателните способности на първокласниците; стимулиране на познавателната им активност и интереси; формиране на познавателни, практически и комуникативни умения; изграждане началото на култура на общуването и формиране на умения за опазване на околната среда. 

Темите от учебната програма са вплетени в глобалните теми на учебника. Във всички тях се формират знания, умения и преди всичко отношения за обществената среда, природата, опазването на живота и здравето на децата и за празниците. Предложените глобални теми и подтемите към всяка от тях се реализират за 27 учебни часа. За обобщение по темите са предвидени по 3 часа. За годишен преговор е определен 1 час. Екскурзиите и наблюденията се организират и провеждат през почивните дни под ръководството на учителя и с помощта на родителите. Целта е да се приобщи семейството към училището. Учителите и родителите стават партньори в образователния процес, за да се реализират успешно целите на учебната програма. argo.bg